PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

My, generálové a důstojníci ve výslužbě, příslušníci  ozbrojených složek ČSSR, ČSFR a nástupnické ČR, věrni své přísaze bránit mír, s ohledem na trvale nepříznivý vývoj mezinárodních  vztahů a přetrvávající ozbrojené konflikty v různých částech světa, jsme se rozhodli založit toto občanské sdružení. K aktivní účasti v jeho činnosti vyzýváme všechny příslušníky ozbrojených složek ČSSR, ČSFR, i ČR ve výslužbě i činné službě.
Jsme odhodláni dát své zkušenosti a znalosti do služeb zajištění a obrany míru, odvrácení válek a řešení mezinárodních sporů mírovou cestou v souladu s Chartou OSN a Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Činíme tak i s vědomím hrůz a nesmírného utrpení milionů lidí, způsobených 2. světovou válkou, ale i dlouhou řadou válečných konfliktů, k nimž došlo od jejího skončení. Jen za posledních patnáct let byly rozpoutány ničivé války „ v Zálivu“, na území bývalé Jugoslávie, v Afghánistánu, Iráku a na řadě míst Afrického kontinentu.Vyžádaly si desetitisíce mrtvých, způsobily nezměrné utrpení statisíců lidí a nevyčíslitelné materiální škody.

Řady těchto ozbrojených konfliktů se zúčastnily i ozbrojené složky ČR jako součást intervenčních jednotek v tzv. „ válce proti terorismu“. Odpovědnost za politické, humanitární, materiální i další důsledky těchto  „ operací“, jež byly v rozporu s Chartou OSN zahájeny bez souhlasu Rady bezpečnosti, padá tedy i na státní orgány ČR. Vyzýváme k okamžitému stažení příslušníků ozbrojených složek ČR z těchto „ operací“. V budoucnosti považujeme za oprávněnou jejich účast jen na opatřeních, realizovaných v plném souladu s Chartou OSN. Opětovně vyjadřujeme své přesvědčení, opírající  se o  tragické  zkušenosti   několika   posledních  let, a  zejména   vpádu  ozbrojených sil tzv. „ ochotných států“ do Afghánistánu a Iráku, že válka není ani vhodným, ani účinným prostředkem boje proti terorismu.

Po překonání bipolárního rozdělení světa, pádu tzv. „železné opony“ a rozpuštění Varšavské smlouvy, národy nejen v Evropě očekávaly podstatné zklidnění mezinárodní situace a zejména rozpuštění ostatních vojenských paktů a aliancí.Toto očekávání se však nesplnilo. Vývoj šel právě opačným směrem. Nebyly rozpuštěny existující vojenské pakty a aliance. Došlo naopak u upevnění a dalšímu rozšiřování NATO, jež se postupně přeměnilo v nástroj intervence a agrese proti svrchovaným státům v Evropě, ale i daleko za jejími hranicemi. V řadě zemí pokračuje intenzivní zbrojení, zvyšují se zbrojní výdaje zejména na vývoj stále dokonalejších  ničivějších zbraňových systémů.

Pod různými záminkami a nátlakem jsou udržovány a budovány nové vojenské základny, a rozmisťovány cizí ozbrojené síly na území jiných států. Za  mimořádně znepokojivé v tomto ohledu považujeme nedávno uveřejněné informace o záměru USA vybudovat na území ČR radarovou a raketovou základnu systému obrany Spojených států proti údajné hrozbě raketového útoku. Ačkoliv jednání představitelů  ČR a USA o této záležitosti probíhají za zády občanů a bez vědomí příslušných ústavních orgánů již po několik let, ještě před několika týdny v rámci volební kampaně, příslušní ministři i předseda vlády ČR prohlašovali, že o nich nemají konkrétní informace. Snahy o realizaci projektu protiraketové obrany USA mají hluboce destabilizující, nebezpečné důsledky pro celý systém mezinárodních vztahů. Vybudování uvedených základen na území ČR by v případě konfliktu, v němž by byly použity raketové a jaderné zbraně znamenalo přímé, bezprostřední ohrožení bezpečnosti a životů jejích občanů. Proto, i na základě profesionální znalosti o nedozírných důsledcích, jež by tyto záměry nevyhnutelně měly pro mezinárodní bezpečnost i pro bezpečnost ČR, jejich realizaci rozhodně odmítáme.

Občané ČR, stejně jako občané ostatních zemí mají právo žít ve světě míru, zbaveném hrozby válek bez ohledu na to, pod jakými vykonstruovanými záminkami nejrůznějších „ hrozeb a rizik“ by měly být rozpoutány. Vyzýváme  politické představitele ČR i ostatních států, jimž byla svěřena odpovědnost za osudy jejich národů i lidské civilizace na naší planetě, k přísnému respektování tohoto práva  a k dodržování závazků převzatých podle Charty OSN, zejména řešit mezinárodní spory mírovými prostředky a zdržet se ve vzájemných vztazích použití síly. Považujeme za nezbytné burcovat lidi k důsledné obhajobě tohoto práva s využitím zákonných prostředků, jež mají k dispozici v podmínkách soustavně omezované a mrzačené demokracie, především vládami těchto států, které samy sebe prohlašují za jediné ochránce a šiřitele demokracie, lidských práv a dalších „ společně sdílených hodnot“.
Přihlašujeme se k podpoře všech akcí Světové rady míru, k součinnosti s jinými mírovými organizacemi v ČR i v zahraničí při akcích na podporu a k obraně míru. Přihlašujeme se k tzv.Aténské výzvě,jež byla přijata na konferenci generálů a důstojníků mimo službu l2 evropských států včetně ČR v květnu m.r., požadující m.j.zrušení vojenských základen na cizím území a zákaz rozmisťování cizích ozbrojených sil na území jiných států. Podporujeme doporučení  mezinárodní konference v Mnichově v únoru t.r. směřující k zajištění bezpečnosti a stability na evropském kontinentě.

Vyzýváme příslušníky ozbrojených složek ČSSR, ČSFR i ČR ve výslužbě i činné službě, bez rozdílu politického přesvědčení, k aktivní podpoře těchto i dalších akcí na udržení a obranu míru a odvrácení hrozby války.


Praha. červenec 2006                                                             

plk.v.v.Jiří  Bureš                                                                          
Předseda Rady občanského sdružení